Фотографии интерьеров - 902  Строительные фирмы - 4717  Коммерческие предложения - свыше 10000  

Земельна реформа: знову пани i крiпаки

Сьогоднi Україна, як нiколи ранiше, перебуває в очiкуваннi вiдповiдального кроку, який завтра може визначити "обличчя" держави та долю бiльшостi громадян.

В результатi земельної реформи, яка триває в Українi протягом останнiх двох десятилiть, держава втратила своє монопольне право на землю. За даними Державного агентства земельних ресурсiв, на 1 жовтня 2010 року трохи бiльше 6,9 мiльйона громадян набули право на земельний пай.

Середнiй розмiр паю в Українi - 4,2 гектара. Для ведення товарного виробництва ця площа економiчно невигiдна: жоден врожай не вiдшкодує витрат аграрiїв на посiвну.

Водночас, переважна бiльшiсть власникiв земельних паїв - звичайнi селяни, якi не можуть своїми силами та за допомогою пiдручних засобiв обробляти свою дiлянку. Вiдтак, аби земля не простоювала, вони змушенi здавати її в оренду за безцiнь - 200-500 гривень за гектар на рiк не можна назвати справедливою цiною.

При цьому нема упевненостi, що орендарi дотримуватимуться сiвозмiн i дбатимуть про родючiсть. Скорiш за все, вони обмежаться iнтенсивним використанням поля упродовж кiлькох сезонiв, а потiм впроваджуватимуть свою "дбайливiсть" на iншiй дiлянцi. Результат такого використання очевидний: деградована земля.

Крiм того, встановлений законом мораторiй на вiдчуження аграрних земель дiє лише на паперi. Наразi функцiонує тiньовий ринок з незаконними оборудками. Продаж при цьому проводиться за принципом "скiльки дасте".

Скасування мораторiю та формування ринку земель сiльськогосподарського призначення довгi роки залишається одним з найбiльш важливих соцiально-економiчних питань. Воно викликає чи не найбiльшi дискусiї серед фахiвцiв.

Оптимiсти вказують, що це буде логiчним завершенням земельної реформи та забезпечить створення конкурентного сiльськогосподарського виробництва, що дозволить вивести його на європейський рiвень. Песимiсти наголошують, що це створює ризик концентрацiї значної кiлькостi земель в одних руках.

Зрозумiло одне: формування ринку сiльськогосподарських земель є неминучим, адже це стимулюватиме розвиток нацiональної економiки, полiпшить iнвестицiйний клiмат країни. Проте це можливо тiльки за умови, якщо держава забезпечить економiчнi та правовi передумови функцiонування прозорого, конкурентного ринку.

Однак це навiть не обговорюється. Влада робить усе, аби скасувати мораторiй i вiдкрити ринок земель з початку 2012 року. Так, закон "Про Державний земельний кадастр" вже пiдписав президент, а пiсля повернення з вiдпусток на парламентарiв чекає обговорення та ухвалення урядового законопроекту "Про ринок земель".

Що станеться далi, легко спрогнозувати. Бiльшiсть селян не будуть готовими до таких швидких крокiв. Однак головне питання - не в оперативностi владних iнiцiатив.

Найбiльша небезпека полягає у тому, що законопроект захищає лише iнтереси великих землевласникiв - держави та українських латифундистiв, а також мiстить положення, якi можуть стати основою для корупцiї та владних зловживань.

Консолiдований дерибан

Поняття консолiдацiї аграрних земель для бiльшостi громадян залишається невiдомим. Загалом, цей механiзм полягає у тому, що кiлька власникiв земельних дiлянок, якi входять до одного масиву, за спiльною згодою можуть обмiнятися своїми дiлянками або змiнити їхнi межi з метою їх рацiонального використання.

У законопроектi цьому питанню вiдводиться цiла глава, суть якої можна звести до одного: в Українi консолiдувати землi можна буде винятково за iнiцiативи великого землевласника, а також без згоди на це iнших осiб.

Передбачається, що обмiн i змiна меж дiлянок може здiйснюватися за проектом землеустрою, iнiцiатором розробки якого є особи, якi володiють 75% масиву.

Для отримання дозволу на розробку проекту землеустрою iнiцiатору не потрiбно повiдомляти про свiй намiр iнших власникiв та отримувати їхню згоду. Бiльше того, у разi незгоди представникiв "земельної меншостi" з такими iнiцiативами процес консолiдацiї може бути зупинено лише у судовому порядку за їхнiм позовом.

Законопроект чiтко не визначає механiзм обмiну або змiни меж дiлянок. За статтею 27, такi дiлянки повиннi бути рiвноцiнними i розмiщуватися у цьому або сумiжному масивi. Водночас, процедура визначення дiлянок рiвноцiнними доволi неоднозначна.

Вiдтак, за умови затвердження проекту землеустрою, власника можуть зобов`язати укласти договiр мiни належної йому дiлянки. Звiсно, вiн може не погодитися з цим, однак добиватися справедливостi доведеться у судi. У результатi такої "консолiдацiї" селянин замiсть родючих ґрунтiв може отримати дiлянку суцiльних пiскiв.

Розробники потурбувалися i про гаманцi великих землевласникiв - дохiд вiд рiвноцiнного обмiну дiлянки не оподатковується. До речi, таке формулювання породжує запитання: якщо дiлянки рiвноцiннi, то звiдки може взятися дохiд?

Право "першої ночi" держави

У разi прийняття законопроекту держава стане повноцiнним гравцем на ринку земель - зможе купувати та продавати аграрнi землi. Найголовнiше - держава, а точнiше кажучи, посадовцi державного земельного органа будуть завжди у виграшi.

Згiдно iз статтею 19 проекту держава матиме переважне право на придбання приватних дiлянок за межами населених пунктiв для ведення товарного виробництва та особистого селянського господарства за цiною, оголошеною для продажу.

Це положення вiдкриває безкраї можливостi для корупцiї i махiнацiй з бюджетними коштами. Вже зараз можна визначити принаймнi два варiанти порушень.

Припустимо, особа є власником деградованої дiлянки, на яку нема жодного попиту з боку потенцiйних покупцiв-аграрiїв. Водночас, така ситуацiя жодним чином не виключає появи зацiкавленостi держави у придбаннi такої землi. Звiсно, за подiбний "iнтерес" потрiбно платити, адже практику "вiдкатiв" ще нiхто не скасовував.

Iнша ситуацiя: особа вирiшує продати дiлянку, на яку є значний попит. Держава в особi земельного органа може використати своє переважне право та придбати цю землю, а може ним не скористатися. У результатi, землю зможуть купити iншi особи. Неважко здогадатися, у чому причина такої вiдмови.

Дарувати нiкому

За статтею 48 законопроекту, приватний власник може подарувати аграрнi землi членам своєї сiм`ї або державi. Рацiональне зерно тут справдi є - це дозволить упередити незаконнi оборудки. Однак не все так просто.

Проект мiстить визначення "члени сiм`ї фiзособи", а що робити, коли близьких родичiв не залишилося? Дальнiм родичам подарувати землю проект не дозволяє. Вирiшити цю проблему могло б положення, що в разi вiдсутностi у власника землi членiв сiм`ї вiн може подарувати свою дiлянку iншим родичам.

Крiм того, ця стаття передбачає обмеження на укладення договорiв дарування щодо всiх аграрних земель. У той же час, законодавство встановлює таке обмеження лише щодо певних категорiй земельних дiлянок - для ведення товарного аграрного виробництва, особистого селянського господарства, а також земельних паїв.

Iншi ж землi, зокрема для садiвництва та городництва, можна вiльно дарувати.

Такi iнiцiативи скидаються бiльше на прояв недолугої законодавчої технiки або чергову спробу обмеження прав власникiв. Загалом же законопроект та усю земельну реформу, яку проштовхує влада, можна охарактеризувати як класово забарвлену: створюються комфортнi умови для чиновникiв i великих землевласникiв.

Це вiдверта i цинiчна спроба узурпацiї української землi, i вона не має нiчого спiльного iз створенням конкурентного сiльськогосподарського виробництва та виведенням його на європейський рiвень.

Ця реформа, як i Податковий кодекс та змiни пенсiйних законiв, не покращить життя людей. Вона ще раз доводить: нинiшня влада на ефективнi реформи не здатна. Чи довго народ терпiтиме цi недолугi злочиннi експерименти?

http://www.epravda.com.ua/

Другие новости строительства


«Киевгорстрой» в августе откроет 2 жилых дома с квартирами для пострадавших от «Элита-Центра»

«Дома по просп. Маяковского, 1-3 и ул. Лайоша Гавро, 1 уже введены в эксплуатацию. Торжественное открытие домов под заселение и вручение ключей от квартир пострадавшим от аферы «Элита-Центра» состоится ориентировочно 20 августа. Точная дата будет озвучена позднее», - сказал он журналистам в ходе объ...Как легализировать «самострой»

Право собственности на такое имущество может быть признано по решению суда. Но, в случае если вы совершили самострой на земле, на которую у вас нет прав и владелец (пользователь) этой земли возражает против признания права собственности на объект недвижимости, построенный на его владениях, то такой ...Для покупки квартиры украинцу надо «пахать» 20-30 лет

В записке также приводятся аналогичные данные по другим странам. Так, на указанную квартиру гражданин США должен работать 2,7 года, Германии – 4,4 года, Бразилии – 6,3 лет, России – 26 лет, Беларуси – 28 лет, Пакистана – 40,6 лет. Помимо этого, в документе отмечается нерешенность проблемы с "очер...Где получить информацию о классе жилого дома

«Добрый день, «Юрликбез»! В каком официальном документе и кем закрепляется статус жилого дома, например, дом гостиничного типа? Где этот документ хранится и как можно получить его копию?» — Игорь. Консультирует Елена Прокопенко, юрист юридического бюро «Евентус»: «Речь идет не о статусе, а о к...В Киеве на Березняках территорию около озера «Тельбин» благоустроят

«Раньше возле озера были площадки для футбола, бейсбола, теннисные корты. Это была зона отдыха жителей Березняков. Наша задача сберечь этот зеленый оазис. Нужно почистить озеро, благоустроить прилегающую территорию, восстановить спортивные и детские площадки», - сказал Александр Попов, глава КГГА. ...Кабмин внес изменения в методику оценки объектов аренды

Внесенные изменения предусматривают: - проведение обязательной оценки арендованного имущества, если на момент продления (возобновления) договора аренды последняя оценка объекта аренды была проведена более чем три года тому; - обязательное проведение независимой оценки не только недвижимого, но и...Киев объявил конкурс на строительство океанариума

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко. Киевский океанариум должен представлять собой современный комплекс для содержания рыб и редких морских животных, который к тому же позволит существенно увеличить посещение зоопарка. Разместить океанариум планируется на месте недостр...Рабочий кабинет в доме

В данном случае такие критерии не первостепенны. Важнее всего грамотно распорядиться имеющимся пространством, четко спланировать размещение мебели для большего удобства и комфорта работы. Нужно рассчитать, сколько понадобится места для хранения информационных носителей, и уже исходя из этого, решать...Загородный дом в Киеве стоит столько же, сколько и квартира

Так, средняя стоимость обычной 2-3 комнатной квартиры общей площадью 65-72 квадратных метров на вторичном рынке столицы сейчас составляет 70-90 тысяч. долларов США. За эти деньги подходящую для семьи из 3-4 человек квартиру в хорошем состоянии можно найти, например, на Минском массиве, Дарнице или В...В Украине оживилось строительство жилья

"Невооруженным глазом видно, как оживилась строительство жилья, ремонт и строительство больниц, школ, строительство и капитальный ремонт дорог государственного и местного значения, сооружение мостов и путепроводов", — сказал, в частности, чиновник. Азаров пояснил, что правительство начало вкладыв...Против ОСМД ведется информационная война на уровне чиновников низшего звена

По ее словам, благодаря тому, что люди становятся владельцами своего жилья, они могут влиять и управлять своим жилищным фондом. Это, по мнению Е.Белинской, очень важный вопрос в процессе реформирования ЖКХ. Она отметила, что власть - и Президент, и правительство, и Верховная Рада - декларирует по...Под Киевом разгорелся квартирный скандал

В редакцию «Сегодня» обратились читатели, которые купили квартиры в доме на ул. Солнечная, 5 в Василькове. «Когда пришло время получать жилье, оказалось, что 15 квартир застройщик передал городской администрации, а та, в свою очередь, выдала квартиры местным судьям, прокурорам и работникам милиции к...Киевские «Нивки» пойдут под снос

Несмотря на то, что ранее власти говорили, что займутся хрущевками лишь после Евро-2012, строительство преемников ветхих пятиэтажек начнется на Нивках уже через пару месяцев. Об этом сообщил "Сегодня" главный архитектор Киева Сергей Целовальник. По его словам, на месте стареньких домов на улицах Гре...Пинзеник: Запрет продажи земли юрлицам это попытка отобрать ее у крестьян за бесценок

Об этом он сказал в прямом эфире одного из телеканалов, передает УНН. По его словам, законопроект о рынке земли является уникальной возможностью решить аграрный вопрос. Одновременно Пинзеник подчеркнул, что "запрет продажи (земли, - ред.) юридическим лицам в Украине - это только способ забра...Квартира-студия: как создать удобное пространство

Чувство разрозненности и отсутствия осмысленности преследует лишь до тех пор, пока в общий хаос не будет внесен порядок, и мебель не будет размещена в нише, частично отображающей возможную обстановку в комнате. Наличие даже небольшого разграничения создает уют. К приемам зонирования стоит подой...Договор с ЖЭКом: как отстоять свои права

Опрошенные редакцией юристы пояснили некоторые пункты типового договора, а также высказали рекомендации, как грамотно оформить свое несогласие с его положениями. Договор нужно изучить Предоставление коммунальных услуг ЖЭКом должно осуществляться на основании договора. Типовой договор с основны...Как заставить застройщика вовремя сдать дом?

Месяц-два задержки со сдачей жилья в эксплуатацию — это практически мечта любого инвестора, который вкладывает деньги в строящееся жилье. Опоздание на 4-6 месяцев — почти норма. А вот при затягивании больше чем на полгода надо бить тревогу — это плохой сигнал. Если строительство уж совсем не уклады...Закон о земле устанавливает максимум для одного владельца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Присяжнюк сообщил журналистам в рамках рабочей поездки в Житомирскую область. По его словам, "в законопроекте "О рынке земли", зарегистрированном в парламенте 19 июля 2011 года, предусматривается консолидация сельскохозяйственных земель". При этом Пр...Этнический стиль. Марокко и Индия.

В наши дни этника чаще всего предполагает присутствие элементов Древней Индии и Марокко: изделия из меди, жести и латуни, грубая и тяжелая мебель из темной древесины, бисер, бахрома, дорогие яркие ткани и т. д. Марокко, что за страна? Белый человек далек от традиций и истории этого края. Главным...Сроки отвода земли под строительство можно сократить в 5 раз

«Мы убеждены, что в существующих сейчас процедурах, есть абсолютно лишние и ненужные элементы. Поэтому мы предлагаем от них отказаться, а прохождение ряда других сократить. Таким образом, процесс землеотвода, который сейчас занимает около двух лет, удастся сократить до 116 дней», - заявил заслуженны...Лже-риэлтор выманила у николаевской пенсионерки две тысячи долларов

На следующий день Любовь Ивановна встретилась с этой риэлторшей. Татьяна произвела очень хорошее впечатление и как специалист, и как человек. Она пообещала пенсионерке найти подходящий вариант и оформить документы надлежащим образом. За свои услуги агент по недвижимости запросила три процента от цен...В Киеве начало дорожать жилье

Так, за истекший месяц стоимость однокомнатных квартир не изменилась, оставшись на уровне 1916 долл. США/кв. м, двухкомнатные квартиры выросли в цене на 0,9% (2174 долл. США/кв. м), стоимость трехкомнатных выросла на 0,4% – до 2161 долл. США/кв. м, а четырехкомнатные квартиры прибавили в цене на 0,1...11 августа в Севастополе прошел Круглый стол АСНУ «Сотрудничество на рынке недвижимости»

В интервью до начала заседания организаторы поделились своими наблюдениями с прессой. Сергей Злыдень сообщил, что недвижимость была и остается объектом инвестирования и средством сохранения капитала: «Несмотря на кризис, рынок недвижимости стабилен». «Рынок коммерческой недвижимости Севастополя п...Земельный законопроект это афера, - Мороз

"Я очень внимательно проанализировал этот проект закона и хочу сказать, что более сырого документа давно не встречал. Если исходить из интереса собственника земельного пая, владельца государственного акта - так его права абсолютно не предусмотрены. И речь идет только о превращении земли в товар...В Киеве некоторые промышленные зоны превратят в жилые

«На сегодняшний день территории промзоны в Киеве составляют примерно 6,7 тыс. гектаров. Причем большая часть этой территории используется неэффективно. В проекте нового Генплана мы предлагаем перепрофилировать около 1,5 тыс. этих территорий под другое целевое назначение - это могут быть общественные...В Киеве все МАФы снесут, а киоски с прессой - оставят

Но все точки над "и" расставил первый заместитель главы КГГА Александр Мазурчак. "Из тех сотых процентов МАФов, которые останутся в городе - это будут только киоски с прессой", заявил он на совещании с чиновниками. Передвинуть их могут только в случае, если киоски находятся на инженерных сетях - ...Виталий Кличко собирается построить грандиозный эко-теремок

Жилище боксера будет деревянным, так называемый эко-дом, на подобии отеля Stanglwirt в Альпах, в котором братья Кличко проводят подготовку к поединкам. По информации телеканала, материал для строения поставляется из австрийского Тироля. Около 300 огромных дубов, европейской кедровой сосны, сосны чер...Плюсы и минусы ОСМД

Где дороже коммуналка? Недавно в СМИ прошла информация о том, что якобы для ОСМД квартплата будет гораздо выше, чем для жэковских домов. Это что, коммунальщики таким образом решили отпугнуть людей от создания ОСМД? М. Сыроварова, Запорожье Эта информация появилась в СМИ после того, как на о...Настраивают на лучшее

Все действующие механизмы господдержки строительства социального жилья включены в проект закона "Об особенностях господдержки обеспечения молодежи жильем", обнародованный Госфондом содействия молодежному жилищному строительству (ГФСМЖС). Как и прежде, молодежь сможет выбирать между льготной ипотекой...Подводные камни деревянного дома

На чем-то можно сэкономить без вреда для результата, но нередко скупость приводит к строительству по слабому проекту с использованием некачественных материалов и силами низкоквалифицированных работников. Такой дом будет доставлять проблемы с первого дня, и поговорка «Скупой платит дважды» станет реф...


Интерьеры фото
Навигация по сайту
Компании
Объявления
Недвижимость
  
становись нашим другом
не пропускай интересные новости
   
 
© www.uastroy.info
строительный портал

Портал UAStroy.info поможет Вам разобраться в строительных технологиях, посмотреть фотографии ремонтов квартир, выбрать строительную фирму или разместить объявление. Мы постоянно развиваем проект и размещаем новые материалы, поэтому Вы всегда сможете найти у нас исчерпывающую и актуальную информацию.

Любое копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной и индексируемой ссылки на сайт uastroy.info